Fernox BIM bibliotek

Hva er BIM?

BIM er en forkortelse av Building Information Modelling, som er en samarbeidsprosess som bruker en intelligent 3D digital modell for å rådføre, oppdatere og kommunisere prosjektavgjørelser. Den leverer mer effektive måter å designe og vedlikeholde eiendeler på tvers av prosjektets livssyklus.

BIM tilbyr bedret synlighet og visualisering for alle interessenter, noe som gjør det enklere å gjennomføre prosjekt og bedriftsmål gjennom samarbeid og partnerskap.

Når ble BIM iverksatt?

BIM ble en obligatorisk, offentlig bygningsanskaffelses-prosess i 2016 for bygninger over 5 millioner £ (ca. 58 millioner NOK). Målet med initiativet er å redusere kapital og karbon-avtrykket i designet og byggeprosessen gjennom jobbsamarbeid innen byggebransjen.

Fernox produktsortiment og samsvar med BIM

BIM-filer er tilgjengelige på tvers av TF1 Filter-rekkevidden og oppgir dimensjoner, rørkoblinger, vekt og produkters funksjonsdata, for å muliggjøre enkel henting for spesifikatorer og ingeniører for å kunne samsvare med BIM.

TF1 Omega+ Filter

Fernox BIM Library

What is BIM?

BIM is the acronym for Building Information Modelling which is a collaborative process using an intelligent 3D digital model of a building to advise, update and communicate project decisions. It delivers more efficient ways of designing and maintaining assets across the project lifecycle.

 BIM offers improved transparency and visualisation for all stakeholders, making it easier to achieve project and business goals through co-operation and partnering.

When did BIM come into effect?

First introduced in 2011 as part of a UK government Construction Strategy document, 3D BIM became a mandatory public building procurement process in 2016 for buildings over £5million. The aim of the initiative is to reduce capital and the carbon footprint of the design and build process through collaborative working within the construction industry.

Fernox Product range and compliance with BIM

BIM files are available across the TF1 Filter range and provide dimensions, pipe connections, weights and product feature data to enable easy retrieval for specifiers and engineers to comply with BIM.

TF1 Omega+ Filter

FERNOX UTTALELSE COVID -19